Home page > Organizační struktura

Organizační struktura

Desátá dekáda existence spojovacího vojska Armády České republiky (SV AČR) byla charakterizována rozsáhlými změnami organizační struktury v důsledku globální finanční krize a s ní souvisejícím postupným snižováním rozpočtu rezortu MO a AČR. Výrazně se projevovala tendence šetření finančních prostředků. Jedním z kroků k dosažení úspor bylo snižování počtů příslušníků AČR, které se týkalo i SV AČR. Docházelo k reorganizacím. Zpočátku proběhly reorganizace menšího rozsahu v letech 2007 a 2008, k 1. lednu 2011 se uskutečnily reorganizace většího rozsahu, ale nejrozsáhlejší byla reorganizace organizačních struktur provedená k 1. červenci 2013. Cílem byla optimalizace organizační struktury a udržení schopností AČR v podmínkách sníženého finančního rámce.

Sekce komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany

V roce 2007 byla hlavním koncepčním, rozvojovým a řídicím prvkem SV AČR sekce komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany (SKIS MO), v přímé podřízenosti náčelníka Generálního štábu AČR (NGŠ AČR).

Hlavní působností sekce bylo řízení informatizace rezortu MO, zpracování koncepce informatizace rezortu MO a koncepce výstavby SV AČR. Sekce metodicky koordinovala operační použití SV AČR, orgány informatizace rezortu MO a řídila rozvoj, provoz a údržbu komunikačních a informačních systémů (KIS) rezortu MO a využívání kmitočtového spektra ve správě rezortu MO. Zajišťovala správu majetkových uskupení 2.4 optoelektronika a 6.2 software. Aplikovala  bezpečnostní politiku KIS a řídila provozní bezpečnost KIS a prostředků kryptografické ochrany.

Ředitelem sekce byl v té době brigádní generál Ing. Jiří Baloun, Ph.D. Od června 2007 velel SKIS MO v té době plukovník gšt. Ing. Jan Kaše. 

K významné změně v oblasti přímého řízení organizačních prvků SV AČR došlo k 1. říjnu 2008, kdy SKIS MO převzala z podřízenosti Velitelství sil podpory a výcviku (VeSPodV) do své podřízenosti 34. základnu komunikačních a informačních systémů (34. zKIS). 

Další reorganizace SKIS MO byla provedena k 1. lednu 2011. V důsledku restriktivních finančních opatření byl počet osob sekce snížen na 58. V porovnání s předchozí strukturou sekce však zůstaly působnost, cíle a úkoly stejné.

Po odborné stránce byly zřízeny tři odbory: první – odpovědný za informační systémy (IS), druhý – za komunikační systémy (KS) a třetí – za bezpečnost KIS. Nová organizační struktura měla lépe odrážet řízení a skladbu rezortních KIS, projektové řízení a podpůrné činnosti. 

 

Agentura rozvoje informatiky

Řediteli SKIS MO byla od roku 2004 přímo podřízena Agentura rozvoje informatiky (ARI).

Hlavní působností ARI byla příprava, řízení a realizace jednotlivých projektů rozvoje KIS. Agentura se podílela na tvorbě koncepčních dokumentů informatizace, architektur a datových modelů pro správu dat rezortu MO. Neméně důležitou činností, kterou odborníci ARI prováděli, byla všestranná technická podpora KIS všech jednotek AČR na jejich místech velení, a to při výcviku i operačním nasazení.

K 1. červenci 2008 byla z ARI ke Středisku bezpečnosti informací (StřBI) převedena zkušebna technických prostředků střežení (ZTPS).

Ředitelem ARI byl plukovník gšt. Ing. Tibor Cirok, od 1. srpna 2007 až do jejího zrušení pak plukovník gšt. Ing. Vlastislav Vaněk.

K 31. prosinci 2010 byla ARI zrušena a její působnost přešla na SKIS MO a 34. zKIS. 

 

34. základna komunikačních a informačních systémů

V roce 2008 byla z podřízenosti operačního VeSPodV do podřízenosti ředitele SKIS MO přepodřízena 34. zKIS.

Posláním 34. zKIS bylo zabezpečení provozu, údržby, správy, dohledu, majetku a řízení stacionárních KIS a poštovního spojení v rámci rezortu MO, včetně zajišťování jejich bezpečnosti.

Velitelem 34. zKIS byl plukovník Ing. Vladimír Ložek, od 1. října 2008 plukovník Ing. Jaroslav Praus a od 1. července 2011 až do její reorganizace v té době plukovník gšt. Ing. František Ridzák. 

 

Dnem 31. prosince 2010 byla zrušena ARI a její působnost přešla na SKIS MO a 34. zKIS. V důsledku toho došlo k reorganizaci 34. zKIS. Nad rámec dosavadní působnosti přibyly 34. zKIS další úkoly, především zajišťování podpory rozvoje KIS pro velení a řízení a rozvoj operačně-taktického systému velení a řízení (OTS VŘ).

V té době měla 34. zKIS organizační strukturu čítající celkem 757 osob. 

Řídicí prvky KIS na operačních velitelstvích a taktickém stupni velení

Na operačních stupních, které tvořily Velitelství společných sil (VeSpS) a VeSPodV, byly za oblast KIS hlavními řídicími, organizačními a koordinačními prvky odbory KIS (OKIS).

OKIS VeSpS organizoval a řídil spojovací jednotky brigád a leteckých základen v působnosti SpS AČR. Odborně řídil 101. spojovací prapor (101. spojpr), 26. brigádu velení, řízení a průzkumu (26. bVŘPz) a spojovací náčelníky – náčelníky oddělení KIS na brigádách a leteckých základnách. Koordinoval provoz OTS VŘ a spojovacích systémů PozS a VzS, které zajišťovaly komunikační a informační služby pro bojové a zabezpečující jednotky. Náčelníkem OKIS VeSpS byl plukovník Ing. Petr Pecina, od 1. srpna 2010 až do jeho zrušení pak plukovník Ing. Jozef Karbas.

101. spojpr se podílel na zabezpečení výstavby a provozu KIS míst velení a rozvinutí spojovací soustavy v prostoru operačního nasazení úkolových uskupení AČR. Velitelem 101. spojpr byl podplukovník Ing. Roman Vícha, od 1. června 2009 podplukovník Ing. Josef Bareš a od 1. května 2012 až do zrušení praporu podplukovník Ing. Zdeněk Fofoňka.

26. bVŘPz zajišťovala komunikační a informační služby pro vzdušné síly. Velitelem byl plukovník gšt. Ing. Bedřich Vaculík, od 1. dubna 2008 plukovník Ing. Zdeněk Postulka, od 1. března 2013 plukovník Ing. Štefan Vasily a od 1. listopadu 2014 plukovník gšt. Ing. Milan Malík.

Spojovacím náčelníkem brigády a současně náčelníkem oddělení KIS byl u 4. brigády rychlého nasazení (4. brn) major Ing. Jozef Karbas, od 1. dubna 2008 major Ing. Josef Vyhnánek, od 1. ledna 2011 major Ing. Milan Murgaš a od 1. února 2015 major Mgr. Marek Hajn. U 7. mechanizované brigády (dále 7. mb) tuto pozici vykonával major Ing. Jiří Cipl, od 1. října 2010 major Ing. Stanislav Bajcar a od 1. října 2013 major Ing. Ivo Gocál.

Spojovací prvky útvarů a jednotek AČR – spojovací roty, čety, družstva – byly organicky začleněny do útvarů a jednotek AČR, v jejichž prospěch zajišťovaly spojení a informační podporu.

OKIS VeSPodV odborně řídil 34. zKIS a zajišťoval komunikační a informační služby pro SPodV. Po přepodřízení 34. zKIS pod SKIS MO bylo úkolem OKIS VeSPodV zajišťování komunikační a informační podpory VeSPodV a jeho organizačním prvkům. Od 1. ledna 2009 řídil OKIS VeSPodV i spojovací prvky u logistických základen a nemocniční základny. Náčelníkem OKIS VeSPodV byl plukovník Ing. Michal Chlebec a od 1. ledna 2009 až do jeho zrušení plukovník Ing. Boris Janko. 

101. spojovací prapor

V podřízenosti velitele SpS působil 101. spojpr, který byl v této době druhým největším spojovacím útvarem AČR. Jeho předurčení spočívalo především v zabezpečení výstavby a provozu KIS míst velení různého typu a rozvinutí spojovací soustavy v prostoru operačního nasazení úkolových uskupení AČR. Nezanedbatelným úkolem 101. spojpr bylo provádění výcviku spojovacích specialistů. Specialisté praporu byli připraveni k zasazení, jako spojovací prvek Společného operačního centra (SOC) MO. U 101. spojpr byla připravena záloha sil a prostředků pro doplnění spojovacích jednotek a úkolových uskupení.

V roce 2008 se součástí organizační struktury 101. spojpr stala jednotka Deployable Communications and Information Module (DCM), která je předurčena k plnění úkolů KIS a zajišťování operací NATO v sestavě 3. spojpr NATO s velitelstvím v polské Bydhošti. Personál pro tento prvek vyčlenil 101. spojpr. 

Téměř s identickou strukturou zabezpečovaly spojení a komunikační a informační služby spojovací roty (spojr) u 4. brn a 7. mb. Plnily spojovací úkoly ve prospěch velitelství brigád na jejich místech velení a současně zajišťovaly spojení k podřízeným praporům. 

Na taktické úrovni u taktických stupňů prapor a brigáda druhů vojsk působily zpravidla spojovací čety (spojč) se strukturou potřebnou k zabezpečení spojení u svého prvku.

Reorganizace organizačních prvků SV AČR k 1. červenci 2013

K rozsahem i významem nejrozsáhlejší reorganizaci prvků SV AČR došlo k 1. červenci 2013.

Cílem provedení reorganizace bylo v rámci úsporných opatření dosáhnout snížení počtů osob SV AČR, ale současně vytvořit efektivní a funkční strukturu k udržení schopností SV AČR.

Dnem 1. července 2013 byly zrušeny SKIS MO, OKIS VeSpS, OKIS VeSPodV, 101. spojpr. Současně  byla reorganizována 34. zKIS na Agenturu komunikačních a informačních systémů (AKIS). Do AKIS byly začleněny prvky SKIS MO, které řídily rozvoj a provoz KIS, OKIS VeSpS, OKIS VeSPodV a 101. spojpr.

V rámci sekce podpory MO vznikl odbor KIS s odpovědností za řízení informatizace v rezortu MO, zpracování koncepce informatizace, řízení rozvoje KIS, interoperabilitu KIS a řízení části kmitočtového spektra, které je ve správě rezortu MO. 

Odbor KIS sekce podpory Ministerstva obrany

Odbor komunikačních a informačních systémů sekce podpory Ministerstva obrany je jedním z prvků sekce podpory MO (SPod MO).

SPod MO je organizačním útvarem MO odpovědným za koncepční a kontrolní činnosti a za odborné řízení oblasti logistiky, komunikačních a informačních systémů a vojenského zdravotnictví. Vykonává správu movitého majetku v rezortu MO.

Hlavním posláním OKIS SPod MO je řízení informatizace v rezortu MO, zpracování koncepce informatizace, koordinace činností v oblasti architektur KIS vůči veřejné správě ČR, NATO a EU, zpracování globální architektury KIS, řízení rozvoje KIS, koordinace procesů standardizace v oblasti KIS a správa úseků rádiového spektra přidělených rezortu MO.

OKIS SPod MO měl k 1. červenci 2013 tabulkově 16 osob. Ředitelem odboru byl plukovník gšt. Ing. Zdeněk Rýpar a od 1. listopadu 2016 plukovník Ing. Daniel Bambušek. 

Agentura komunikačních a informačních systémů

Agentura komunikačních a informačních systémů se stala hlavním provozním prvkem SV AČR, podporujícím rozvoj KIS, s působností v celém rezortu MO.

AKIS řídí a zabezpečuje operační plánování v oblasti KIS, včetně způsobů použití KIS v operacích, přípravu a výcvik specialistů KIS a odbornou přípravu štábů v oblasti KIS ve prospěch pozemních sil (PozS) a vzdušných sil (VzS). Metodicky řídí přípravu specialistů KIS u Velitelství výcviku − Vojenské akademie.

Odpovídá za koncepci, výstavbu a rozvoj spojovacího vojska AČR, podporu rozvoje a provoz určených KIS v rezortu MO, rozpracování systému VŘ v oblasti KIS, za zabezpečení výstavby míst velení AČR a za plánování, přípravu a koordinaci výcviku a cvičení spojovacího vojska AČR, zabezpečení národní podpory DCM, zpracování podkladů pro operační přípravu státního území v oblasti KIS, včetně definování operačních požadavků a opatření v přípravě mobilizačních dodávek v oblasti telekomunikačních a poštovních služeb, za zpracování výchozích, referenčních a cílových architektur KIS a za správu majetku majetkových uskupení 2.4 a 6.2 zařazeného do KIS.

AKIS má v současné době schopnost komplexně zabezpečovat komunikační a informační podporu procesů jak v oblasti řízení rezortu MO a AČR, tak i v oblasti velení a řízení uskupení jednotek AČR v operacích, včetně jejich přípravy.

Ředitelem AKIS a současně náčelníkem SV AČR byl brigádní generál Ing. Jan Kaše, MSc. Dne 1. prosince 2016 byl jmenován ředitelem AKIS plukovník gšt. Ing. František Ridzák. 

V roce 2015 došlo na základě naplňování obsahu koncepce kybernetické obrany rezortu MO v oblasti schopností Computer Incident Response Capability (CIRC) k vytvoření oddělení koordinace CIRC ve struktuře Agentury KIS. V tomto období byl zrušen odbor majetkových uskupení KIS a jeho úkoly převzalo nově vytvořené oddělení majetkových uskupení KIS. 

Optimalizace organizačních struktur k 1. červenci 2016 umožnila systémově řešit problematiku certifikačních služeb IS, efektivněji plnit úkoly v oblasti Public Key Infrastructure (PKI) a řešit rozvoj systémů C2 ve shodě s cíli výstavby schopností stanovených v dokumentech NATO. Do organizační struktury AKIS byly začleněny jednotky aktivní zálohy v celkovém počtu 60 osob.

V období 2015 až 2016 se začala plně projevovat potřeba reagovat na požadavky vyplývající z konceptu NATO nazvaného Federated Mission Networking (FMN). Zkušenosti ze cvičení CWIX 2016 a SFCT 2016 ukázaly na nedostatky v řadě oblastí, a to včetně technické připravenosti obsluh a technologického vybavení KIS. Dílčí problémy se také vyskytly v oblasti bezpečnosti KIS.

Bylo rozhodnuto o zintenzivnění činnosti vedoucí k uspíšení procesů pořízení nových technologií, přípravě vojsk a optimalizaci systému velení a řízení u některých prvků AKIS. Byla personálně posílena oblast rozvoje systémů C2 se záměrem podpořit schopnost společného působení jednotek KIS v nově se utvářejícím federativním prostředí NATO, a to s ambicí dosáhnout schopnosti poskytovatele služeb KIS (Mission Network Element − MNE) jako vedoucí národ operace v rozsahu brigádního úkolového uskupení.

Ze stávajících organizačních prvků AKIS byl vytvořen odbor integrace a interoperability KIS s hlavním cílem uspíšit procesy budování schopností informační bezpečnosti a Cyber Defence v užší spolupráci s odborem bezpečnosti MO. 

Byl zpracován záměr optimalizace organizačních struktur centra SVŘ a centra OTS VŘ s cílem zintenzivnit procesy pro dosažení schopností kooperace s koaličními partnery při společných cvičeních a spolupůsobení v zahraničních operacích dle konceptu FMN.

 

Operační a taktický stupeň

V roce 2014 vznikla z VeSpS nové Velitelství pozemních sil (VePozS) a Velitelství vzdušných sil (VeVzS), jež řídí vytváření úkolových uskupení k plnění úkolů AČR.

Komunikační a informační služby pro bojové a zabezpečující jednotky úkolových uskupení zajišťují primárně jejich organické spojovací jednotky.

Komunikační a informační služby míst velení úkolových uskupení podle požadavků zabezpečuje AKIS prostřednictvím centra operačně-taktických systémů velení a řízení v součinnosti se silami a prostředky spojovacích jednotek taktického stupně.

U 4. brn a 7. mb spojení zajišťují organické spojr, u praporů a pluků druhů vojsk spojení zabezpečují organické spojč.

Na taktické úrovni jednotky disponují svými prostředky KIS. 

Nahoru