Home page > Centrum zabezpečení

Centrum zabezpečení

Centrum zabezpečení (CZ) je organizačním prvkem AKIS odpovědným za vybrané prvky zabezpečení logistické podpory v rámci AKIS s působností do celé organizační struktury podřízených součástí AKIS.

V jeho čele je náčelník centra, který je přímo podřízen řediteli AKIS. Odborně je primárně řízen zástupcem ředitele AKIS. Cestou Ř AKIS plní odborné úkoly vydané náčelníky odborů a samostatných oddělení Ře AKIS. Podílí se na plnění úkolů v oblasti logistického zabezpečení v působnosti oddělení J4 ředitelství AKIS. Náčelník centra vydává odborné úkoly v rámci součinnosti napříč centry a vyžaduje součinnost od odborů.

Materiálně zabezpečuje jednotlivé prvky AKIS v součinnosti s oddělením J4 ředitelství AKIS. Zabezpečuje provoz, údržbu a skladování VTM všech majetkových uskupení včetně majetku KIS, parkového zařízení a zařízení v objektu kasáren 17. Listopadu Praha. Odpovídá za oblast OTD, metrologie, požární ochrany, BOZP. CZ je logisticky samostatnou jednotkou. Organizační prvky centra zabezpečení jsou dislokována v Praze a Olomouci.

CZ za stavu ohrožení státu a válečného stavu plní úkoly stanovené Plánem uvádění AKIS do bojové připravenosti v oblasti velení, zabezpečení činnosti vojsk s důrazem na logistické zabezpečení a mobilizačních opatření. Zabezpečuje na základě pokynů oddělení J-4 AKIS dovoz zbraní, munice a chemického materiálu z rezervace, jejich výdej ve prospěch center AKIS s výjimkou CNS a CP, Přebírá chybějící (nedoplněnou) techniku z civilního sektoru a zabezpečuje její předání na centra AKIS s výjimkou CNS a CP. Dále pokračuje v plnění úkolů logistického zabezpečení stejným způsobem jako v mírovém stavu dle pokynů Ř AKIS s důrazem na kontrolu provozuschopnosti techniky, připravenost mobilních záložních zdrojů (EC 60 kW) k nasazení a stravování a ubytování VZP a o.z. na všech lokalitách.

Odpovídá za:

 • logistickou podporu v rámci AKIS s působností do celé organizační struktury včetně správy majetku
 • zpracování dokumentace CZ pro činnost důstojníka skupiny velení a řízení, pro řešení mimořádných a krizových situací a pro činnost při plnění opatření po vyhlášení bezpečnostních pohotovostních stavů.

Zabezpečuje:

 • zásobování majetkem všech MU včetně majetku KIS, provoz, údržbu a opravy VTM a služby ve prospěch všech prvků AKIS s výjimkou CNS;
 • plánování údržby, oprav a revizí objektů NI (v působnosti celé AKIS) prostřednictvím požadavků na příslušné odborné orgány SSM MO a dozorování z pozice uživatele schválené opravy objektů ve prospěch prvků AKIS;
 • přípravu základních podkladů z ISL (materiální část) k provedení periodické inventarizace majetku u NS 325500;
 • provoz místa soustředění neupotřebitelného majetku KIS - převzetí neupotřebitelného majetku MU 2.4 KIS, MU 4.1 KIS a majetku MU 6.2 na rušení od organizačních celků MO na teritoriu Čechy a následné dokončení životního cyklu (rušení, odprodej a bezúplatný převod organizačním složkám státu - OSS);
 • úkoly rušícího místa majetku AKIS – převzetí neupotřebitelného majetku všech majetkových uskupení od všech prvků AKIS a jeho následné přerozdělení, rušení, odprodej a bezúplatný převod OSS.
 • distribuci logistického materiálu včetně materiálu KIS
 • servis o opravy vybraného materiálu IKT v působnosti servisních center Čechy a Morava
 • servis a opravy náhradních zdrojů ( MG, UPS) v působnosti centra Čechy po celé ČR.

Podílí se na:

 • logistické podpoře provozu komunikačních a informačních systémů a systémů OTS VŘ;
 • provedení periodické inventarizace majetku u nákladového střediska 325500 (zpracování podkladů v ISL – materiální část);
 • řízení životního cyklu majetku KIS v resortu MO (ukončení jeho životního cyklu);
 • bezúplatném převodu majetku OSS a odprodejích majetku organizovaných ANNM;
 • přípravě (podkladech) návrhu rozpočtu na následující rok a následující roky (střednědobý výhled) v působnosti Centra zabezpečení;

zpracování plánu decentrálních nákupů majetku a služeb ve své působnosti ve spolupráci s oddělením J4 ředitelství AKIS;

 • zpracování a kontrole dokumentace BoMoPo AKIS v oblasti logistické podpory;
 • komplexní servis a opravy vybraného materiálu KIS buď vlastními silami, nebo outsourcing prostřednictvím jednotlivých servisních center 

Náčelníkem Centra zabezpečení je podpolukovník Ing. Jaromír Najman.

Nahoru